Шеметна Варна

Точкова система

Победителите от състезанието се определят чрез точкова система, която отчита времето за успешното финиширане на състезанието и времето за изпълнение на всяко от заданията. Тъй като всяка година състезанието има различен брой пунктове, крайният брой точки, който състезателите могат да получат през различните години, е различен. Всяко задание носи 20 точки, а всички задания носят общо два пъти повече точки от точките за финиширане.

Пример: Ако заданията са 10 на брой, то тогава всички задания носят 200 точки (10 * 20 точки) и точките за финал са половината на точките от задания, т.е. 100 точки (200 / 2). Крайният брой точки е 300 (200 от задания + 100 от финиширане).

Точки от финиширане

Една трета от крайния брой точки се дават за ред на финиширане. Финиширалите отбори се ранкират и първият успешно финиширал отбор получава максималния брой точки за финал, а всеки следващ отбор с толкова по-малко, колкото е максималният брой точки разделен на броя на финиширалите отбори, умножено по броя на отборите, финиширали преди него.

Пример: Ако максималният брой точки за финал е 100 и има общо 25 финиширали отбора, първият такъв получава 100 точки, вторият 96 точки (= 100 – (100/25) х 1), третият 92 точки (= 100 – (100/25) х 2), петнадесетият 44 точки (= 100 – (100/25) х 14).

Точки от задания

Две трети от крайния брой точки идват от време за изпълнение на всяко от заданията. Всяко задание носи еднакъв брой точки (20 точки). Всяко задание има предварително определено максимално време за изпълнение, което ще бъде упоменато в описанието на всеки пункт. Отбор, който изпълни заданието по-бавно от това време, получава 0 точки от това задание. Отбор, който приключи със заданието по-бързо от предварително определеното време, получава точки според следната формула:

20 * (опр. време - x) / (опр. време - първи),

където х е времето, за което този отбор е изпълнил заданието, опр. време, е предварително определеното максимално време и първи е времето на отбора, решил най-бързо заданието. Така най-бързият отбор на това задание получава максималния брой точки (20 точки), а всички останали по-малко, като разликите между времената се запазват.

Пример: Ако определеното максималното време на дадено задание е 40 минути и отбор „Ягодки“ реши заданието най-бързо спрямо другите отбори за 13 минути, отбор „Черешки“ реши заданието за 25 минути и отбор „Малинки“ реши заданието за 27 минути, то тогава „Ягодки“ получават 20,00 точки (= 20 * (40 - 13) / (40 - 13)), отбор „Черешки“ получават 11,11 точки (= 20 * (40 - 25) / (40 - 13)) и отбор „Малинки“ получават 9,63 точки (= 20 * (40 - 27) / (40 - 13)).

Допълнителна информация

  • Точковата система не отчита колко човека от отбора изпълняват заданията. Имайте предвид обаче, че има задания, за чието изпълнение е нужен определен брой участници от отбора. Кои са тези задания ще откриете в хода на играта.
  • Отброяването на времето на дадено задание започва, когато участниците от отбора получат материалите по заданието.
  • Точките от финиширане носят по-малка тежест в сравнение с точките от задания, за да се намали предимството на отборите, които се придвижват с превозни средства в сравнение с отборите, които се придвижват пеш.