Шеметна Варна

Точкова система

Победителите от състезанието се определят посредством точкова система, която отчита следните два фактора:

 • времето за успешно финиширане на състезанието
 • и успешността при изпълнение на всяко от заданията.

Тъй като всяка година състезанието има различен брой задания, крайният брой точки, който състезателите могат да получат през различните години, е различен. Всяко задание носи 10 точки, а всички задания общо носят три пъти повече точки от точките за финиширане.

Ако броят точки от задания не се дели без остатък на три, то полученият брой точки за финиширане се закръгля нагоре до кратно на 10 цяло число, за да се получат кръгли числа за максимално достижими резултати.

Пример: Ако заданията са 11 на брой, то тогава всички задания носят общо до 110 точки (= 11×10 точки), и точките за финал са третината на точките от задания, закръглени нагоре до кратно на 10 цяло число, т.е. 40 точки (≈ 110÷3). Максимално достижимият краен резултат тогава възлиза на общо 150 точки (= 110 от задания + 40 от ред на финиширане).

Точки от финиширане

Една трета от крайния брой точки, закръглени нагоре до кратно на 10 цяло число, се дават за ред на финиширане.

Успешно завършилите отбори до официално обявения край на състезанието се подреждат по реда си на завършване и първият от тях получава максимално достижимия брой точки за финал, а всеки следващ отбор – с толкова по-малко, колкото е максималният брой точки, разделен на броя успешно финиширали отбори, умножено по броя на отборите, успешно финиширали преди него.

Пример: Ако максималният брой точки за финал е 100 и в крайна сметка има общо 25 успешно финиширали отбора:

 • първият такъв получава 100 точки,
 • вторият – 96 точки (= 100 - (100÷25)×1),
 • третият – 92 точки (= 100 - (100÷25)×2),
 • петнадесетият – 44 точки (= 100 - (100÷25)×14),
 • а 25-ият – 4 точки (= 100 - (100÷25)×24).

Незавършилите състезанието отбори получават по 0 точки от финал.

Точки от задания

Две трети от точките идват от успеха при изпълнение на заданията. Всяко задание носи еднакъв брой точки (10 точки).

Някои задания имат предварително определено максимално време за изпълнение, упоменато в описанието на съответния пункт. Отбор, който изпълни заданието по-бавно от това време, получава 0 точки за това задание. Отбор, който приключи със заданието по-бързо от предварително определеното време, получава точки според следната формула:

10 × (tmax - tотбор) ÷ (tmax - tпърви),

където:

 • tmax е предварително определеното максимално допустимо време,
 • tотбор е времето, за което този отбор е изпълнил заданието,
 • и tпърви е времето на отбора, решил най-бързо заданието.

Така най-бързият отбор на това задание получава максималните 10 точки, а всички останали по-малко, като разликите между времената се запазват.

За останалите пунктове максималното време е с 1 секунда повече от времето на най-бавния отбор, успешно изпълнил това задание. При тях няма отбори, успешно изпълнили съответното задание, които да получават по точно 0 точки за него (но за отбори много по-бавни от останалите успешно преминали дадено задание, точките им биха били пропорционално близо до нула за това задание).

Пример: Ако максимално допустимото време някъде е 40 минути и:

 • отбор „Ягодки“ са най-бързи от всички и готови за 13 минути,
 • отбор „Черешки“ реши заданието за 25 минути,
 • а отбор „Малинки“ реши заданието за 27 минути,

то тогава за това конкретно задание:

 • отбор „Ягодки“ получават 10,00 точки (= 10 × (40-13) ÷ (40-13)),
 • отбор „Черешки“ получават 5,56 точки (≈ 10 × (40-25) ÷ (40-13))
 • и отбор „Малинки“ получават 4,81 точки (≈ 10 × (40-27)÷(40-13)).

По време на състезанието е възможно някои задания да протекат по начин, който налага да бъдат оценявани не по време на изпълнение, а според успешността на всеки отбор, преминал през този пункт. В такъв случай, отговорниците оценяват изпълнението с точки от 0 до 10.

Допълнителна информация

Точковата система не отчита колко човека от отбора изпълняват заданията. Имайте предвид обаче, че е възможно да има задания, за чието изпълнение е нужен определен брой участници от отбора. Кои са тези задания ще откриете в хода на играта.

Отброяването на времето на дадено задание започва, когато участниците от отбора получат материалите по заданието.

Точките от финиширане носят по-малка тежест в сравнение с точките от задания, за да се намали предимството на отборите, които се придвижват с превозни средства в сравнение с отборите, които се придвижват пеш.