Шеметна Варна

Политика за поверителност на личните данни

В настоящите правила за политиката за поверителност на личнисте данни са описани целите, правните основания и начините, по които ГД „Шеметна Варна“ - гражданско дружество, събира, държи и използва лични данни за лица, които посещават уебсайтa shemetna-varna.org или се записват за участие в състезанието.

I. Администратор на лични данни, компетентен надзорен орган, правно основание:

Администратор: ГД „Шеметна Варна“,
контакт: shemetna-varna@googlegroups.com;

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни,
контакт: kzld@government.bg;

Правна уредба: Закон за защита на личните данни; Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни;

Правно основание: ГД „Шеметна Варна“ събира и обработва лични данни във връзка с организирането и провеждането на състезанието „Шеметна Варна“ на основание чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно:

  • Въз основа на изрично получено съгласие от Вас с цел организиране и провеждане на състезанието;
  • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ГД „Шеметна Варна“;
  • За целите на легитимния интерес на ГД „Шеметна Варна“.

II. Какви личин данни събираме и от кого ги събираме?

Лични данни: Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „лични данни“ се отнася за информация, която може да Ви идентифицира. ГД „Шеметна Варна“ събира следните лични данни за отделни лица: три имена, постоянен адрес, възраст, адрес на ел. поща и тел. номер.

Лица, от които се събират личните данни: Личните данни се събират от лицата, за които се отнасят или от техните родители/настойници. ГД „Шеметна Варна“ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. Участниците, навършили 18г. се регистрират самостоятелно, като е необходимо да представят попълнена следната декларация в деня на състезанието. При участие на лице, ненавършило 18г., е необходимо изрично писмено съгласие на родител/настойник чрез попълване и представяне на следната декларация.

III. Какви са целите за събиране на лични данни?

Цели: ГД „Шеметна Варна“ събира, държи и използва предоставените лични данни с оглед участието Ви в организираното и провеждано състезание „Шеметна Варна“ за следните дейности:

  • Регистрация на участник за включването му в състезанието „Шеметна Варна“;
  • Счетоводни цели;
  • Статистически цели;
  • За да се вържем с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата;
  • С цел защита на законовите интереси на ГД „Шеметна Варна“ при спорове.

IV. Срок на съхранение на личните данни

ГД „Шеметна Варна“ съхранява личните данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта и/или до приключване на дейностите по заявено събитие. След изтичането на този срок, изтриваме и унищожаваме всички Ваши данни, без ненужно забавяне. Срокът може да бъде удължен с оглед легитимни интереси на ГД „Шеметна Варна“.